next up previous contents
Next: Tarkasteltavien muuttujien valinta Up: Konttoreiden jaottelu soittojen aiheiden Previous: Datan kerääminen ja siirto

Esikäsittely Matlabissa

Numeerisessa muodossa esitetystä datasta oli helppo lyhyellä Matlabin komentotiedostolla tehdä matriisi, jossa kutakin konttoria vastaavalla rivillä oli sarakkeittain kysymysten määrä kustakin aiheesta, siis konttorin aiheprofiili. Kunkin vektorin nimeksi datatietorakenteeseen lisättiin konttorin nimi.

Jos eri konttoreita halutaan vertailla keskenään aiheprofiilin perusteella, ei pelkkä kysymysten määrää aiheittain kuvaava vektori ole välttämättä vertailukelpoinen. Kysymysten kokonaismäärä riippuu varmaankin osittain toimipisteen koosta, jota voidaan mitata työntekijä- ja/tai asiakasmäärällä. Päätin muuntaa datan siten, että datavektoreissa oli kunkin konttorin esittämien kysymysten suhteellinen määrä aiheittain, jotta erikokoisia konttoreita voitaisiin vertailla samalla kartalla.Johan Himberg
12/11/1997