next up previous contents
Next: Lopuksi Up: Analyysiosuus Previous: Prosessin monitorointi

Puhelujen aiheet

Puhelujen aiheita koskeva osuus on välittömän käytännön ongelman ratkaisua ajatellen lupaavin osa tätä työtä. Ongelmallisinta on tarkasteltavien muuttujien valinta. Tässä työssä käytetty muuttujien ryhmittely on suoraan tietokannassa käytetyn mukainen. Ryhmittely elää ajan mukana, ja siihen on lisätty luokkia tarpeen vaatiessa. Työn aikana todettiin, että muuttujat olisi syytä valita siten, että ne kuvaavat nimenomaan koulutuksen tarvetta. Itseorganisoituvaa kartaa voidaan käyttää kokonaistilanteen hahmottamisessa ja muuttujien valinnan tukena. Konttoreita on kartan avulla helppo vertailla toisiinsa kuten kuvissa 4.8(a) ja 4.8(b).Johan Himberg
12/11/1997