next up previous contents
Next: QLINK-järjestelmän jonoraportti Up: Pohdintoja Previous: Puhelujen aiheet

Lopuksi

Yhteenvetona voidaan todeta, että itseorganisoituvaan karttaan perustuvasta työkalusta voi olla hyötyä jonotusjärjestelmän tuottaman datan analysoinnin alkuvaiheessa. Käytännön työtä ajatellen tämäkin edellyttäisi sovelluksen rakentamista sellaiselle, joka todella työskentelee organisaatiossa, jossa jonotusjärjestelmä toimii. Muuten data-analyysiprosessissa välimatka johtopäätösten ja datan käsittelyn välillä on pitkä -- puhumattakaan välimatkasta johtopäätöksiä seuraaviin toimenpiteisiin. Tämän työn tapaisessa ulkopuolisen tekemässä pilottitutkimuksessa ollaan väistämättä jäljessä todellisista tapahtumista.Johan Himberg
12/11/1997