next up previous contents
Next: Visualisointi Up: Datan skaalaus Previous: Lineaarinen skaalaus

Epälineaarinen skaalaus

Datan komponentti saattaa olla jakautunut esimerkiksi eksponentiaalisesti, jolloin sen skaalaaminen logaritmifunktiolla voi olla mielekästä. Tällöin komponentin skaalaus on epälineaarinen.

Yleisesti käytetty epälineaarinen skaalausmentelmä on histogrammin tasoitus (esim. [11, sivu 149]) komponenteittain. Histogrammin tasoituksella saadaan datan reunajakautumat komponenteittain (lähes) tasaisiksi.Johan Himberg
12/11/1997