next up previous contents
Next: Komponenttien painotus (maskaus) Up: Itseorganisoituva kartta (SOM) Previous: Klusterien havainnollistaminen ja kuvauksien

Paikalliset datajoukot ja -mallit

Kartta jakaa data-avaruuden Voronoin alueisiin, joiden muodollinen määritelmä on

 
 \begin{displaymath}
V_i=\{ {\bf x} \; \vert \Vert {\bf x} - {\bf m}_i \Vert < \Vert {\bf x} - {\bf m}_j \Vert, i\neq j\}\end{displaymath} (13)

Datajoukko voidaan jakaa kunkin karttayksikön ${\bf n}_i$Voronoi-alueelle Vi osuviin paikallisiin datajoukkoihin ${\mathcal
D}_{V_i}$. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että katsotaan, mitkä datavektorit osuvat mihinkin karttayksikköön.

Lokaaleja datajoukkoja voi yhdistellä erilaisin kriteerein suuremmiksi ryhmiksi. Datajoukkoja voidaan käyttää edelleen lokaalien mallien muodostamiseen. Lokaali malli voi olla esimerkiksi lineaarisen regression avulla muodostettu, jolloin saadaan paloittain lineaarinen kokonaismalli, tai se voi perustua pääkomponenttianalyysiin (esimerkiksi [16,32,42]).Johan Himberg
12/11/1997