next up previous contents
Next: Paikalliset datajoukot ja -mallit Up: Visualisointi Previous: Mallivektorien esittäminen

Klusterien havainnollistaminen ja kuvauksien yhdistäminen värien avulla

Klusterien hakeminen kartalta voidaan tehdä visuaalisesti esimerkiksi u-matriisin perusteella. Viitteessä [25] on esitetty menetelmä, jolla kartta väritetään automaattisesti niin, että sen klusterirakenne tulee selkeästi esille. Eri klusterit värjäytyvät eri väreillä. Värin nopea vaihtuminen ilmentää selkeärajaisia klustereita ja asteittainen vaihtuminen puolestaan pehmeämpiä rajoja.

Väritys voidaan siirtää johonkin toiseen kuvaukseen, jolloin kuvauksen ja kartan välinen yhteys käy havainnollisesti ilmi. Esimerkkinä viitteessä [25] käytetään ns. hyvinvointikarttaa: valtioiden eräitä tunnuslukuja on opetettu itseorganisoituvalle kartalle, jossa taloudelliselta tilaltaan samantapaiset valtiot kuvautuvat lähelle toisiaan. Värit voidaan siirtää maailmankartalle (aivan tavalliselle kartalle!), jolloin saadaan havainnollinen kuvaus hyvinvoinnin jakautumisesta maailmassa. Naapureistaan selkeästi eroavat valtiot tulevat esille poikkeavan värinsä ansiosta.


  
Figure: Karttahilan värikoodaus ja sen yhdistäminen Sammonin projektioon.
\begin{figure}
\begin{center}

\epsfig {file=kuvat/teoria/sammonvari.ps, width=.7\textwidth}\end{center}\end{figure}

Esimerkkinä kuvauksien yhdistämisestä väreillä olen yhdistänyt kuvan 2.5 Sammonin projektioon[*] informaation yksikön paikasta karttahilassa. Kuvan yläpuolisko esittää, miten yksikön paikka kartalla on koodattu värillä. Värit on valittu siten, että ne vaihtuvat tasaisesti vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Värit voitaisiin epäilemättä valita paremminkin käyttämällä tietoutta ihmisen värinäöstä. Monimutkaisemmassa Sammonin kuvauksessa värien informatiivisuus tulisi vielä paremmin esille, sillä silloin on usein hyvin hankala hahmottaa, mikä osa Sammonin projektiosta vastaa mitäkin osaa karttahilasta.


next up previous contents
Next: Paikalliset datajoukot ja -mallit Up: Visualisointi Previous: Mallivektorien esittäminen
Johan Himberg
12/11/1997