next up previous contents
Next: Itseorganisoituvan kartan rakenne Up: Analyysimenetelmä Previous: Neuraalilaskenta ja keinotekoiset neuroverkot

Itseorganisoituva kartta (SOM)

 Itseorganisoituva kartta on neuraalilaskentamenetelmä, jolla voidaan kuvata alkuperäisen $d_{\mathcal D}$-ulotteisen datajoukon $\mathcal D$ näytteet alempiulotteiseen avaruuteen niin, että alunperin lähellä toisiaan olevat näytteet ovat lähellä toisiaan myös kuvauksessa -- eli kartalla.

Neuraalilaskennan lisäksi itseorganisoituvalla kartalla on läheinen yhteys vektorikvantisointiin. Vektorikvantisoijalla voidaan kuvata tiheysfunktio p(x) n:n mallivektorin avulla. Mallivektorien joukkoa kutsutaan koodikirjaksi. Itseorganisoituvien karttojen yhteydessä käytetäänkin näitä termejä, kun taas neuraalilaskennassa käytetään usein termiä painokerroin kuvaamaan laskentayksiköiden ja syötteiden välisiä yhteyksiä. 

Johan Himberg
12/11/1997