next up previous contents
Next: Aineiston valinta Up: Puheludatan analysointi Previous: Automaattinen puhelunohjausjärjestelmä

Analyysin tavoitteet

Puhelunohjausjärjestelmä tuottaa runsaasti dataa. Järjestelmän dataa on tilastoitu lähinnä seuraamalla järjestelmän antamia pitkän aikavälin keskiarvoja, joista ilmenvät esimerkiksi saapuneiden puhelujen, vastattujen puheluiden ja puheluaikojen keskimääräiset arvot. Työssä kokeillaan datan analysointia itseorganisoituvalla kartalla muutamilla prosessin monitoroinnissa (esim. [38,19,40,37]) käytetyillä menetelmillä. Tarkoituksena on kokeilla, miten prosessin eri tiloja voitaisiin visualisoida -- muuten kuin lukuisilla käyrillä -- ja siten helpottaa esimerkiksi järjestelmän seurantaa, tai havainnollistaa sen käyttäytymistä eri tilanteissa.

Puheluihin vastaavat työntekijät kirjaavat myös puhelujen aiheet erilliseen tietokantaan. Suuri tiedon määrä on ongelma, koska yleiskuvaa kysymysten laadusta on hankala saada. Jo muutaman kuukauden ajalta kirjattuja puheluita on tuhansia ja kysymyksien aiheet voidaan jakaa palvelusta ja jakohierarkiasta riippuen kymmenestä lähes sataan eri luokkaan. Sama yksikkö myös kouluttaa toimipisteiden työntekijöitä käyttämään laitteita ja ohjelmia. Työssä kokeillaan, voiko itseorganisoituvan kartan avulla työstää tietomassaa siten, että kentän osaaminen ja sitä myöten koulutustarve hahmottuisi helpommin kuin vain kunkin toimipisteen esittämien kysymysten määränä kustakin aiheesta.Johan Himberg
12/11/1997