next up previous contents
Next: Analyysimenetelmä Up: No Title Previous: Contents

Johdanto

Itseorganisoituva kartta kuuluu neuraalilaskennan menetelmiin, joiden avulla voidaan yrittää adaptiivisesti mallintaa suurissa datamäärissä vallitsevia yleisiä lainalaisuuksia ilman analyyttistä mallia. Usein halutaan tietää, mitkä muuttujat ovat merkittäviä, mitkä ovat muuttujien väliset riippuvuudet tai miten datanäytteet voitaisiin ryhmitellä.

Monimuuttujaista dataa on hankala tulkita. Yksi ongelma datan kuvaamisessa havainnolliseen muotoon on ihmisen kolmeen ulottuvuuteen rajoittunut kyky hahmottaa datan kuvauksia eli visualisointeja.

Itseorganisoituvalla kartalla on mahdollista muuntaa moniulotteinen data siten, että se voidaan esittää tasossa karttamaisena visualisointina. Menetelmä pyrkii säilyttämään datajoukon topologian niin, että data-avaruudessa toistensa lähellä olevat elementit sijaitsisivat lähekkkäin myös kuvauksessa. Neuraalilaskentaa, erityisesti itseorganisoituvaa karttaa ja muutamia siihen läheisesti liittyviä menetelmiä on tarkasteltu luvussa 2.1.

Tässä diplomityössä esitellään uusi itseorganisoituvan kartan toteuttava ohjelmapaketti SOM Toolbox, joka on rakennettu suositussa Matlab-nimisessä tieteellisen laskennan ohjelmointiympäristössä. Ohjelmapaketti on tarkoitettu helpottamaan kokeilevaa ja interaktiivista data-analyysiä itseorganisoituvan kartan avulla. Ohjelmapakettia ja data-analyysiprosessia kuvataan luvussa 3.

Analyysiosuuden tarkoitus on esitellä kehitettyä työkalua data-analyysiprosessin osana todellisen datan avulla. Data on peräisin Postipankin eräistä sisäisistä puhelinpalveluista. Luvussa 4 esitellään, millä tavoin itseorganisoituvaa karttaa voisi käyttää puhelujenohjausjärjestelmän tuottaman tiedon ja puhelujen aiheita käsittelevän tiedon analysoinnissa.

Työssä esitellään myös SOM Toolboxin avulla tehty apuväline itseorganisoituvan kartan kuvauksen tarkastelun helpottamiseksi. Työkalu perustuu kuvauksien yhdistämiseen värien avulla [25].


next up previous contents
Next: Analyysimenetelmä Up: No Title Previous: Contents
Johan Himberg
12/11/1997