next up previous contents
Next: Data-analyysiprosessi Up: No Title Previous: Miksi jonomalleja ei käytetä

Analyysityökalu

  Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratoriossa ja Neuraalilaskennan tutkimusyksikössä tutkitaan muun muassa itseorganisoituvan kartan soveltamista eri aloilla. Itseorganisoituva kartta ja sen perusvisualisointityökalut on aikanaan toteutettu SOM_PAK-nimisenä ohjelmapakettina (ks. luku 3.5.2). MathWorksin Matlab-ohjelmisto on kuitenkin tutkijoiden suosiossa muun muassa datan esikäsittelyssä, visualisoinnissa ja muussa työskentelyssä. Työn jakaminen C-kielellä toteutetun ja käyttöjärjestelmän komentotulkin varassa operoitavan SOM_PAKin ja Matlabin välille hankaloittaa työskentelyä. Matlab on saavuttanut muuallakin laajalti suosioita, eikä tiedossa ollut tälle ympäristölle jo ohjelmoitua käyttökelpoista pakettia itseorganisoituvia karttoja varten. Matlabin omassa neuraalilaskentaohjelmapaketissa on itseorganisoituva kartta toteutettu tasolla, joka kelpaa vain demonstraatiokäyttöön. Niinpä päätettiin suunnitella ja ohjelmoida Matlab-työkalu, jolla itseorgansoituvien karttojen soveltaminen olisi mahdollista todellisissa tutkimustehtävissä.

Paketista tehtiin julkisesti levitetty, dokumentoitu ja GNU-lisenssin alainen ilmaisohjelma, jotta sillä olisi käyttöä laajemmaltikin[*]. Kyseessä on kuitenkin vielä testausversio (ns. $\beta$-versio).

Osallistuin työssäni paketin yleiseen suunnitteluun ja testaamiseen. Itse ohjelmoin ja dokumentoin erityisesti kartan visualisointityökaluja.

Tässä luvussa esitellään data-analyysityökaluja -- erityisesti SOM Toolboxia -- interaktiivisen ja tutkivan data-analyysiprosessin kannalta; aluksi pohditaan, millainen on hyvä data-analyysityökalu. Matlab-SOM Toolbox -yhdistelmä esitellään yleisesti, ja sitä vertaillaan muutamaan muuhun ohjelmistoon erään ohjelmistotuotteiden jaottelun perusteella. Lopuksi esitellään SOM Toolboxin toteutusta pääpiirteissään. 

Johan Himberg
12/11/1997