next up previous contents
Next: Neuraalilaskenta ja keinotekoiset neuroverkot Up: No Title Previous: Johdanto

Analyysimenetelmä

Tässä työssä käytetään itseorganisoituvaa karttaa visualisoimaan jonotusjärjestelmän tuottamaa dataa; luvun alkuosa käsitteleekin neuraalilaskentaa ja itseorganisoituvaa karttaa. Yleensä jonotusjärjestelmiä tutkitaan jonomalleilla tai simuloimalla ohjelmallisesti. Luvun lopussa on lyhyt katsaus yksinkertaiseen jonomalliin ja sen parametreihin. Tarkoituksena on kuvata yleisellä tasolla tässä työssä tarkasteltavaa ilmiötä. Lisäksi perustellaan, miksi työssä valittiin lähestymistavaksi neuroverkko analyyttisen jonomallin asemesta. 

Johan Himberg
12/11/1997