next up previous contents
Next: Visualisointi Up: Tietorakenteet ja funktiot Previous: Datatietorakenne

Karttatietorakenne

Datan perusteella alustetaan ja opetetaan kartta. Karttatietorakenteen alustava funktio som_init tarvitsee välttämättä argumentikseen vain datatietorakenteen, mutta käyttäjä voi syöttää myös datajoukon nimen ja kartan rakenteeseen liittyvät parametrit. Kartan opetusparametreilla on oletusarvot, mutta käyttäjä voi muuttaa ne haluamikseen. Kartan opetuksen suorittaa som_train-funktio, joka tarvitsee syötteekseen karttatietorakenteen lisäksi tietysti myös datatietorakenteen. Alla on esitetty karttatietorakenteen kentät ja niihin liittyviä funktioita.

Kartan nimi
on käyttäjän antama identifiointi kartalle.
Datan nimi, komponenttien nimet ja skaalaustietorakenne
kopioituvat datatietorakenteesta alustuksessa (som_init).

Kartan alustusmenetelmän
voi valita satunnaiseksi tai lineaariseksi. Lineaarinen alustus on suositus ja alustusrutiinin käyttämä oletusarvo.

Kartan koko, hilanaapuruston tyyppi ja kartan muoto
ovat käyttäjän valittavissa karttaa alustettaessa. Kartan alustusrutiinissa som_init on kuitenkin oletusarvot näitä varten: Oletusnaapurusto on kuusikulmionaapurusto, ja kartan oletusmuoto on suorakulmainen. Yksiköiden määrä valitaan heuristisesti, ja kartan dimensiot määräytyvät siitä luvussa 2.2.3 esitetyn mukaisesti.

Mallivektorit
on esitetty $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k \times d_{\mathcal D}$-kokoisena Matlabin matriisimuuttujana. Funktio som_init alustaa mallivektorit, ja opetusvaiheessa niitä päivittää som_train-funktio alemman tason rutiinien avulla.

Naapurustofunktion tyyppi
voi olla kuplanaapurusto, gaussinen, katkaistu gaussinen tai Epanechnikovin naapurusto. Oletusarvo on gaussinen naapurustofunktio. Käyttäjä voi muuttaa kartan naapurustofunktiota som_trainops-funktiolla.
Kartan opetusalgoritmin tunnuksen
perusteella käynnistyy oikea apufunktio, kun karttaa opetetaan som_train-funktiolla. Oletusrutiini on eräalgoritmi (som_batchtrain), sillä tämä on matriisioperaationa Matlabilla nopeampi kuin askel kerrallaan etenevä perusalgoritmi (som_seqtrain). Käyttäjä voi muuttaa opetusalgoritmin alustuksen jälkeen som_trainops-funktiolla.
Opetushistoriaan
kerätään kaikkien eri opetuskertojen parametrit. Opetusrutiini lisää käyttämänsä parametrit kentän sisältämään tietorakenteeseen joka opetuskerran jälkeen.

Komponenttien painot
(maskit) käyttäjä voi asettaa som_trainops-funktiolla.

Mallivektorien nimentä
-kenttä sisältää karttayksiköiden nimennän, jonka voi tehdä funktiolla som_autolabel. Tämä funktio nimentää kartan käyttäjän määräämän datatietorakenteen perusteella.


next up previous contents
Next: Visualisointi Up: Tietorakenteet ja funktiot Previous: Datatietorakenne
Johan Himberg
12/11/1997