next up previous contents
Next: Yhteenveto: som_doit Up: Tietorakenteet ja funktiot Previous: Karttatietorakenne

Visualisointi

Karttatietorakenne on som_show-visualisointifunktion ainoa välttämätön syöte. Visualisoinnin tuloksena syntyy Matlabin kuvaobjekti, joka sisältää komponenttitasot ja u-matriisin, niiden otsikot ja väripalkit:

Komponenttitasot ja u-matriisi.
Käyttäjä voi valita piirtyvät tasot ja niiden järjestyksen. U-matriisi voidaan laskea vain näytettävien tai kaikkien tasojen perusteella. Komponenttitasojen värit määräytyvät Matlabin värikartan perusteella lineaarisesti tason minimi- ja maksimiarvojen välille. Käyttäjä voi komentoriviltä muuttaa värikarttaa ja sen värien määrää Matlabin valmiilla käskyillä. Komponenttitasojen otsikot saadaan karttatietorakenteen vastaavista kentistä.
Väripalkit
löytyvät jokaisen komponenttitason viereltä. Niistä näkyy, mikä komponentin arvo vastaa mitäkin väriä. Väripalkin arvot voidaan valita suoraan mallivektoreista saataviksi arvoiksi, mutta ne voidaan myös takaisinskaalata vastaamaan alkuperäisiä, skaalaamattoman datan arvoja som_recolorbar-funktiolla, jolla väripalkkeja on mahdollista manipuloida muutenkin.

Nimentä, datan osumat kartalle ja trajektorit
voidaan piirtää ja poistaa lisätyökaluilla[*] som_addlabels, som_addhits, som_addtraj ja som_clear.
Toinen visualisointifunktio som_showgrid on tarkoitettu esimerkiksi karttahilan ja Sammonin kuvauksen esittämiseen. Tällä funktiolla voidaan esittää toroidin ja sylinterin muotoiset komponenttitasot hilarakenteen mukaisina. som_show-visualisointifunktiossa ne avataan tasoiksi, jolloin tason vastakkaiset reunat kuuluvat yhteen.

Johan Himberg
12/11/1997