next up previous contents
Next: Opetusalgoritmi Up: Itseorganisoituva kartta (SOM) Previous: Opetusjoukko

Alustus

 Ennen varsinaista opetusta on karttayksiköt alustettava eli mallivektoreille ${\bf m}_i$ on annettava alkuarvot. Yksinkertaisia alustusmenetelmiä ovat satunnainen alustus tai alustus satunnaisesti valittuihin opetusjoukon arvoihin. On todettu, että opetus näinkin karkean alustuksen jäljiltä johtaa usein järkevään lopputulokseen, mutta on parempi tehdä valistunut arvaus. Lineaarisessa alustuksessa vektorit sijoitetaan tasaisesti pääkomponenttitasoon, jonka virittävät näytejoukon kovarianssimatriisin $d_{\mathcal L}$dominanttia[*] ominaisvektoria. Vektorit asetellaan siten, että mallivektorijoukon painopiste ja datajoukon painopiste yhtyvät. Kartan dimensiot (''sivujen pituudet'') ovat puolestaan suhteessa ominaisarvojen suuruuteen. Alustuksen laatu vaikuttaa kartan järjestäytymisen nopeuteen opetuksen aikana. Lineaarinen alustus asettaa karttayksiköt tässä mielessä hyviin lähtöasemiin ja on alustusmenetelmistä suositeltavin [23].Johan Himberg
12/11/1997