next up previous contents
Next: Alustus Up: Itseorganisoituva kartta (SOM) Previous: Itseorganisoituvan kartan rakenne

Opetusjoukko

Itseorganisoituva kartta alustetaan ja opetetaan jollakin aineistolla eli opetusjoukolla $\mathcal D$, joka koostuu datavektoreista ${\bf x}_i, i=1,\ldots,N$. Datavektorien dimensio on $d_{\mathcal D}$.Johan Himberg
12/11/1997