next up previous contents
Next: Analyysiosuus Up: Pohdintoja Previous: Pohdintoja

Uuden työkalun ominaisuudet

SOM Toolbox on jo ollut ahkerassa pilottikäytössä SOM_PAKin rinnalla Informaatiotekniikan laboratoriossa, ja se on osoittautunut hyväksi lisäksi tutkijoiden työkaluihin -- varsinkin karttojen visualisoinnissa. Totesin oman työni helpottuvan, kun dataa ei enää tarvinnut siirrellä Matlabin ja muiden ohjelmien välillä. Visualisointifunktioista oli helppo kehittää edelleen uusia työkaluja (kuvat 2.5 ja 4.6).

Visualisointi on Matlabissa yleensäkin helppoa. Esimerkiksi erilaisten värikarttojen kokeilu on vaivatonta. Värien käyttäminen tuo selvästi lisää erottelukykyä esimerkiksi komponenttitasokuvauksiin (kuva 4.1(a) ja 4.1(b)). Värien avulla on helpompi hahmottaa kartan alueita kuin esimerkiksi tekstuaalisen nimennän avulla (kuva 2.3(e)).

Esiin on tullut erityisinä epäkohtina -- selvien ohjelmointivirheiden lisäksi -- opetuksen ja myös visualisoinnin hitaus. Opetuksen hitautta kompensoitiin tekemällä dataformaatin muunnostyökalut. Karkea vertailu kohtuullisen kokoisen ongelman laskennasta kahdessa eri tietokoneessa: Tämän työn analyysiosuudessa dataa oli kohtalaisen vähän, 100-2000 kappaletta 10-40 ulotteista vektoria, ja kartat olivat varsin pieniä. Opetus kesti tyypillisesti vain 2-20 sekuntia, mutta on huomattava, että työskentely tapahtui tehokkaassa keskuskoneessa -- tosin ajot tehtiin aikana, jolloin konetta käytti muitakin tutkijoita. SOM_PAKin käytölle ei siis ollut tarvetta. SOM Toolboxin aikaisempaa, $\alpha$-versiota on jo kokeiltu laboratorion ulkopuolellakin erääseen käytännnön ongelmaan. Datajoukko, jossa oli n. 1500-5000 13-komponenttista vektoria vaati 486-prosessorilla (75 MHz) varustetussa PC:ssä ajoaikaa oletusarvoilla 1-2 tuntia. Tällaisessa tapauksessa on jo järkevää käyttää SOM_PAKia kartan opettamiseen.

Visualisointityökalujen hitaus johtuu puolestaan suuresta kuvaobjektien määrästä: jokainen karttayksikkö on oma objektinsa. Vaikka SOM Toolboxin koodina kirjoitettu koordinaattien laskenta on nopea operaatio, kuluu Matlabin omien visualisointirutiinien toimiessa paljon aikaa. Seuraava vaihe omalta kohdaltani on yrittää jotenkin nopeuttaa visualisointityökaluja. Tämä tapahtuu ilmeisesti luopumalla eräistä hienouksista ja turvautumalla yksinkertaisempiin visualisointielementteihin. Toinen korjauksia vaativa asia tulee varmasti olemaan visualisointityökalujen käyttämät oletusarvot ja muu ''hienosäätö''. Moni asia on $\beta$-versiossa tehty omakohtaisten mieltymysten mukaan. Muutostöitten aika tulee, kun käyttäjäpalautetta on kertynyt riittävästi. Vasta käyttäjäpalautteen perusteella voi päätellä, mitkä asiat ovat onnistuneita ja mitkä selvästi vaativat korjausta.

Yhteenveto SOM Toolboxin hyvistä ja huonoista puolista:

+ suosittu ja monipuolinen ympäristö
+ hyvät visualisointityökalut
+ tekniikan koko kirjo tarjolla työkalupaketteina
+ helppo tehdä nopeasti ohjelmia
- helppo tuottaa huonoa ohjelmakoodia
- tukeutuminen kalliiseen ympäristöön
- hidas suurilla datamäärillä
- ei voi käyttää kriittisten sovellusten tuottamiseen (''kaatumisen'' riski)

next up previous contents
Next: Analyysiosuus Up: Pohdintoja Previous: Pohdintoja
Johan Himberg
12/11/1997