next up previous contents
Next: Perusalgoritmi Up: Itseorganisoituva kartta (SOM) Previous: Alustus

Opetusalgoritmi

Itseorganisoituvasta kartasta on lukuisia variantteja [23]. Tässä esitellään itseorganisoituvan kartan perusalgoritmi ja eräalgoritmi. 

Johan Himberg
12/11/1997